Влада Републике Србије је поверила на управљање Парк природе "Радан" јавном предузећу за газдовање шумама "Србијашуме" Београд. ЈП "Србијашуме" послове заштите, развоја и одрживог коришћења обавља преко делова предузећа, односно Шумског газдинства "Топлица" Куршумлија и "Шума" Лесковац.